บริษัท ริช แมทคอนส์ จำกัด Richmattcons Co.,Ltd.

 
 
สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ          
     สภาวะเศรษฐกิจทางการเงินในต่างประเทศ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคครัวเรือน ซึ่งหลายๆ โครงการได้ชะลอตัวไปบ้าง จากปัจจัยความไม่แน่นอนโดยรวม หลายฝ่ายยังมีความกังวลต่อโอกาสการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ          
   อาร์เอ็มซี กรุ๊ป จึงต้องให้ความสำคัญในการวางแผนบริหารจัดการสินค้าและการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความราบรื่นและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้          
   บริษัทฯมุ่งยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการคัดเลือกคุณภาพสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าอันทันสมัยและสร้างระบบบริการแบบสะดวก ง่าย และยั่งยืน          
   ท้ายสุด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกราย ผู้บริหารและพนักงาน ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย          
           
           
             
ลักษณะการประกอบธุรกิจ            
   บริษัท ริช แมทคอนส์ จำกัด  หรือที่รู้จักในชื่อของ RMC เป็นบริษัทฯที่มีบุคลากรทีมงานพร้อมด้วยประสบการณ์ความชำนาญในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและการบริการเกี่ยวกับ “เหล็ก” เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกส่วนภาคของประเทศไทย
   RMC ดำเนินธุรกิจหลักเป็นศูนย์บริการเหล็กอย่างครบวงจร Steel Service Center ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทผู้ผลิตและลูกค้า โดยมุ่งเน้นการให้บริการจัดหาและจำหน่าย สินค้าประเภทเหล็กทุกประเภท อาทิเช่น เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น และตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป เป็นต้น โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเหล็กเกรดปกติและเกรดพิเศษ จึงเป็นที่ยอมรับให้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้รับเหมางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ งานโรงงาน ภาคเอกชน และภาครัฐ ฯลฯ
   RMC คำนึงถึงความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละรายเป็นสำคัญ โดยจะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามแผนการใช้งาน ซึ่งจะพิจารณาจากความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก แล้วจัดรูปแบบของสินค้าให้ตรงตามความต้องการ โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรมาตรฐานการผลิตจากโรงงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. จึงส่งผลให้เหล็กมีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามสถานที่และวันเวลาที่ตกลงได้อย่างมืออาชีพ
 
    ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
      ชื่อบริษัท : บริษัท ริช แมทคอนส์ จำกัด
      ผู้บริหารสูงสุด : คุณโกเมน รุ่งเรืองสกุล กรรมการผู้จัดการ
      ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้จัดจำหน่ายเหล็กทุกชนิด เช่น เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้นและตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป
      ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 10 ซอยสามวา 7/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
      เลขทะเบียนบริษัท : 0105548089144
      ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท
      วัดจดทะเบียน : 8 กรกฎาคม 2548
      โฮมเพจบริษัท http://www.richmattcons.com
      อีเมล์บริษัท rmc_rich@hotmail.com
      โทรศัพท์ : 0-2918-5041, 0-2540-5177-8
      โทรสาร : 0-2918-5042
         
         
      นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
         คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและดำเนินงาน โดยยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการด้วยความจริงใจ โดยได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น, คู่ค้า, ลูกค้าทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
     
   โดยความมุ่งหวังที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของบริษัท อันได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และ การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนตลอดไป 
       
       
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
       
      วิสัยทัศน์ (Vision)
      ก้าวสู้อนาคตด้วยการเป็นองค์การชั้นนำในธุรกิจจำหน่ายสินค้าเหล็ก
       
      พันธกิจ (Mission)
      1. คัดเลือกสินค้าและพัฒนาบริการที่ตอบสนองความต้องการและ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาด
      2. สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าในด้านสินค้าและบริการ
       
      วัตถุประสงค์ (Objective)
      1. จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม
      2. ให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็วและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแบบยั่งยืน
       
       

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
012055